Month: November 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) เข้าร่วมในการเสวนาเรื่อง The revival of MOOCs in Asia ในงาน EDUtech Asia 2021 ที่จัดขึ้นวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดียและมาเลเซีย

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ

                    สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดอบรม “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”    โดย ผศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เข้าร่วมบรรยายเพื่อแนะนำแพลตฟอร์มกลางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยที่ชื่อว่า Thai MOOC ให้เป็นช่องทางในการนำเสนอความรู้แก่นักข่าวและผู้ร่วมอาชีพอื่นๆ ที่สนใจแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564ที่  VIE Hotel Bangkok ราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมรับฟังผ่าน ZOOM Meeting มากกว่า 100 คน

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ทีมผู้บริหารของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ Thai MOOC ในรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อว.EP4 : Thaimooc การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้มากขึ้น การเลือกรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเอง และรู้จักผสมผสานรูปแบบการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมช่วยสร้างโอกาสต่อยอดอาชีพและการใช้ชีวิตได้.