เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU : คซท) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ คู่ค้า เจ้าหน้าที่ ผู้สมัคร และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ คซท. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังกล่าว คซท. จึงได้จัดทำประกาศแนวปฏิบัติ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ คซท.ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ (Privacy Notice for Employees)
https://bit.ly/TCU-PNE
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ (Privacy Notice for Users)
https://bit.ly/TCU-PNU
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (Privacy Notice for Training)
https://bit.ly/TCU-PNT
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า (Privacy Notice for Vendors)
https://bit.ly/TCU-PN-Venders
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice for Applicants)
https://bit.ly/TCU-PNA

https://l.uni.net.th/cxmhbdlre1

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University – TCU)