Thailand Cyber University

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สนับสนุนการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้และงานวิจัย เพื่อมุ่งมั่นให้คณาจารย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

About TCU

Thailand Cyber University

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คซท.) จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสอน และ สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้เข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหน่วยงานกลาง ที่ริเริ่ม ประสานและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง ( e-Learning) อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงและเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้

Toolbar

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวมข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

(IEC2022)

The TCU International
e-Learning Conference

iPad Pro Offer

สถิติการเข้าใช้งานระบบ Thai MOOC

ปัจจุบัน Thai MOOC LMS มีจำนวนผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก เราจึงได้รวบรวมสถิติและมีการอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

1,656,573

Students

 1,671,910

Certificates

657

Online Courses