Thailand Cyber
University
We Are Online
Learning
Get Started ให้บริการและสนับสนุนด้านการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e–Learning)
แก่หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชน ทุกระดับ ทุกอาชีพ
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ภารกิจของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

TCU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ที่ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตร online ร่วมกัน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจะเป็นเจ้าของหลักสูตรและเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร โดยมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสามารถใช้ชุดวิชาบทเรียน online ในหลักสูตรร่วมกัน ทั้งนี้ การให้บริการหลักสูตร online จะใช้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศแล้ว

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)

สำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยการขอใช้ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ Identity Provider, ระบบ MOOC Course Dirrectory, ระบบ Learning Management System , ระบบ e-Testing, ระบบ Credit Bank

สามารถติดต่อได้ที่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

STUDENTS

1,327,000+

CERTIFICATES

1,151,000+

COURSES

500+

ORGANIZATIONS

120+

Last Update 15-01-2022

The TCU International e-Learning Conference (IEC2021)

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง TCU International e-Learning Conference หรือ IEC ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Empowering New Normal Global Online Education เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับนานาชาติ ผ่านการ Live Video Conference ทาง Zoom และ Facebook โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากถึง 4,000 คน ความพิเศษของงาน IEC 2021 คือการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอินเดีย ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในยุค New Normal ได้อย่างน่าสนใจและเกิดเป็นไอเดียใหม่ในการต่อยอดมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงอิทธิพลของการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน

TCU Learning Management System

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย ได้เริ่มให้มีการใช้บทเรียน online เป็นส่วนเสริมในการเรียนการสอน แต่ยังไม่มีหลักสูตร online ที่ผู้เรียนสามารถเรียน online จนจบได้รับปริญญาบัตร ในการพัฒนาบทเรียน online นั้น มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง จะใช้ทรัพยากรของตนเอง แต่เนื่องจากการเรียนบทเรียน online นั้น จะเรียนที่ใดก็ได้ และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่เหมือนกัน ก็มีมาตรฐานเดียวกัน หากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนาบทเรียน online ร่วมกัน และแต่ละแห่งสามารถนำบทเรียน online ไปใช้ได้ (Shared e-Courseware) ก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายของแต่ละแห่ง นอกจากนี้ ยังช่วยให้มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ที่ขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขาวิชา สามารถมีบทเรียน online ที่ได้มาตรฐานในสาขาวิชานั้นได้

เอกสารที่เกี่ยวข้องจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย