About TCU

What is
Thailand Cyber University
?

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) ได้จัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย Thailand Cyber University Project (TCU) ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อให้บริการการเรียนรู้อีเลิร์นนิงแก่นิสิตนักศึกษา ประชาชน ทุกระดับ ทุกอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

Toolbar

Vision of TCU

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสอน และ สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้เข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหน่วยงานกลาง ที่ริเริ่ม ประสานและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา แบบอีเลิร์นนิง( e-Learning) อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงและเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้

Mission of TCU?

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้กำหนด ภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้

  • การขยายโอกาสอุดมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาในเวลาและสถานที่ที่สะดวก
  • การสร้างแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย พร้อมไปกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
  • การจัดการความรู้และแบ่งปันทรัพยากรการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • การรองรับปริมาณผู้ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและรองรับการขยายโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น
Cartzilla pages
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษา โดยการใช้บุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา และคอร์สแวร์ร่วมกัน

1 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคอร์สแวร์หลักสูตรปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร คอร์สแวร์อื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกัน
3 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษารร่วมกันโดยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (LMS)
4 เข้าร่วมเครือข่ายนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของประชาชนด้วยวิธีการเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พัฒนาระบบห้องประชุมทางไกล หรือ ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2 ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันคอร์สแวร์และทรัพยกรการเรียน เช่น พัฒนาเว็บศูนย์กลางทางการศึกษาและคอร์สแวร์เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างสถาบัน
3 ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาใหม่ๆ มาเผยแพร่องค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับและรับประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศไทย

1 วิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพและการประกันคุณภาพสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
2 ออกข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับการพัฒนาคอร์สแวร์
3 พัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกระดับให้เป็นผู้นำกระแสพลวัตรทางการศึกษา และในการจัดการศึกษาทางไกล