Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

🔹 Thai MOOC Talk EP4

🔹 Thai MOOC Talk EP4 : เครือข่ายครูผู้บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน : กรณีศึกษา เครือข่าย One Teacher เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้รับความสนใจจากคุณครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปหลายท่าน ภายใต้โครงการ One Teacher ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีกิจกรรมอบรมผ่าน ZOOM ในการนำเครื่องมือ Tools ออนไลน์ต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สนุก รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้และแบ่งปันเทคนิคการสอนกันระหว่างคุณครู .🔹ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ได้กล่าวว่า Thai MOOC ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการแบ่งปันความรู้ จากการที่ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOCมีการสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และการพัฒนาระบบอื่น ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย Thai MOOC มีแนวทางในการทำความร่วมมือกับหลาย ๆ สถาบันการศึกษา…

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร

🔹     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ได้รับเกียรติจากวิทยากรออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยวิทยากรที่มาอบรมออนไซต์ คือ นายจิระ ชนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🔹     การจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ…

แสดงความยินดีกับ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” ประจำปี 2566

Thai MOOC ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” ประจำปี 2566 จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#ออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย . New Academia Learning Innovation 2023 หรือ NALI 2023 เป็นงานแบ่งปันความรู้ประจำปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย ความสำคัญของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาให้กับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 300 คน . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้ส่งทีมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัด Exhibitor เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จัก ภายในงานมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับแพลตฟอร์ม…

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC . เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยสถาบันฯ คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ร่วมประชุมกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมหารือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคกลาง . ในการนี้ได้ทราบว่า สกร. มีกลุ่มผู้รับบริการประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลุดจากระบบการศึกษา 1) กลุ่มนักเรียนช่วงอายุประมาณ 15-18 ปี 2) กลุ่มแรงงานช่วงอายุ 25-25 ปี และ 3)…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) เข้าตรวจเยี่ยมชมบูธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) เข้าตรวจเยี่ยมชมบูธ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) . รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รายงานผลงานการดำเนินงานว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC แล้วมากกว่า 1.7 ล้านคน และมีจำนวนการออกประกาศนียบัตรออนไลน์แล้วกว่า 1.8 ล้านใบ . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) . รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รายงานแนวทางการดำเนินงาน Thai MOOC แพลตฟอร์มกลางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) & เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Upskill) จากความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 120 หน่วยงาน ร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์ มากกว่า 700 รายวิชา มีหลากหลายเนื้อหาความรู้ที่ส่งเสริมได้ทั้ง Soft skills และ Hard skills ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์ได้ฟรีและสามารถเก็บผลการเรียนออนไลน์ไว้สำหรับการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank)…

ทาง Thai MOOC เข้าร่วมงานออกบูธ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนะนำ การเรียนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ทาง Thai MOOC เข้าร่วมงานออกบูธ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แนะนำ การเรียนการสอนออนไลน์ การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เป็นการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด เพื่อ Reskill-Upskill ต่อยอดการเรียนรู้ฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา สู่คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม ขอเชิญศูนย์บริการนักศึกษาพิการ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในกิจกรรม “เด็กพิการเรียนไหนดี 67 งานแนะแนวการศึกษาของคนพิการแห่งเดียวของประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกไฟฝันและขับเคลื่อนน้องพิการในการตัดสินด้านการศึกษาต่อและการประกอบวิชาชีพ ในช่วงรุ่นพี่พิการชวนฝัน Thai MOOC ตั้งบูธแนะแนว ร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันและวิชาชีพต่างๆ และองค์กรการศึกษาที่มาให้น้องๆ นักเรียนรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมเวิร์คช้อปวิชาปั้นพอร์ตและปั้นคำ…

Thai MOOC พาชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

Thai MOOC พาชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน . เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เครือข่าย ตัวแทนจาก NetLearning และ LecoS เป็นเครื่อข่ายของแพลตฟอร์ม JMOOC มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จำนวน 2 ท่าน 1. Jaebum Lee, Vice President, Director of Overseas Business Division & CTO of Net Learning Holdings 2. David Roh, Vice President of Net Learning Holdings, Head of Korea Branch, and LECOS KOREA COO . เข้าศึกษาดูงานในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และแพลตฟอร์ม…

Thai MOOC Talk (Reskill & Upskill) EP.1

Thai MOOC Talk (Reskill & Upskill).EP.1 : Thai MOOC Platform เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต.วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 66 เวลา 19.00-21.00 น..นำเสนอโดย ทีมผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #Learning #บทเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย