การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก เตรียม เปิด PI MOOC

   รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เข้าร่วมหารือความคืบหน้าของโครงการ PI MOOC ของสถาบันพระบรมราชชนก (PI) กับ นพ. สมชาย  ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ดร. จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ Thai