Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning”

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr. Choltis Dhirathiti) โดย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครื่อข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และรับฟังเสวนาจากวิทยากรต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1. Professor Melinda…

การอบรม โครงการนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการ นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ด้านทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC ใน 2 รายวิชา คือ . RSU006 การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (สำหรับคนหูหนวก) RSU007 การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน” (สำหรับคนหูหนวก) . สมัครเรียนออนไลน์ : https://lms.thaimooc.org (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ หรือ OR Academy บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ได้พูดคุยกับ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เพื่อเผยแพร่ความรู้ขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ OR Academy ได้พัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) 2 รายวิชา คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ (รหัส OR001) และ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ (รหัส OR002) เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Thai MOOC ซึ่งได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning

ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning สามารถรับชมได้ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. https://bit.ly/ASEAN-MOOCs เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการจัดการและระบบนิเวศการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Ecosystem of country MOOCs) รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability model) ในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thai MOOC ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr….

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5 ล้านคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  (Thailand Massive Open Online Course Platform: Thai MOOC) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคน โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่มีเงื่อนไข เลือกเรียนในเวลาที่สะดวก ไม่มีค่าลงทะเบียน เรียนจบสอบผ่านได้ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดำเนินการมา 6 ปีแล้ว มีการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างรายวิชา 104 แห่ง ขณะนี้มีรายวิชาทั้งหมด  589 รายวิชา ผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 1.5 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 8 แสนคนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล…

พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ ด้วย E -Book

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ขอนำเสนอหนังสือความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไป เป็นแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้โดยมีหลายหลาย องค์ความรู้ในแต่ละหน่วย โดยบันทึกประวัติศาสตร์ อว. อันนี้หน้ารวม สาระน่ารู้ (mhesi.go.th) สาระน่ารู้ (mhesi.go.th)แต่ถ้าเล่มของ THAI MOOC เลย อันนี้ พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ E-Book Series – พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ (mhesi.go.th) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เป็นการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด เพื่อ Reskill-Upskill ต่อยอดการเรียนรู้ฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา สู่คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพสมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

บทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC

ขอเรียนเชิญอ่านบทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC แต่งโดย รศ. ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ดร. วรสรวง ดวงจินดา* (corresponding author) ตีพิมพ์และแผยแพร่โดย ASEAN Cyber University (ACU) กระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐเกาหลี 2022 Trend Report of Higher Education & e-learning in ASEAN : THAILAND THAMMETAR, T., THEERAROUNGCHAISRI, A., KHLAISANG, J., Boonlue, S., & DUANGCHINDA,…

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA)

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA) หัวข้อ “2022 The 2nd ASEAN Advisory Committee Meeting for the ACU Project (AACA)” การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งยังสนับสนุนแพลตฟอร์ม ACU OER เพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเติบโตร่วมกัน และการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน National Qualifications Framework Workshop: Series II AGENDA ผ่าน Zoom Videoconference หัวข้อ “Provider role in QA of online/blended qualifications/programs” ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการประกันคุณภาพคุณวุฒิของหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรแบบผสมผสาน และการรับรองผลการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง (microcredentials) โดยรองผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOC ในเวทีประชุมนี้ด้วย

งานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference ณ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของ MOOCs in Asian Higher Education และการเที่ยบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) พร้อมกันนี้ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOCs ในเวทีประชุมนี้ด้วย