Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง เส้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล “Professional Development in Digital Literacy: Empowering Individuals with Essential Digital Skills” เพื่อการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลของผู้เรียนและผู้สอนและการบรรยายเรื่อง “Rain Classroom: Revolutionizing Education with Cutting-Edge Smart Teaching Technology” กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม Rain Classroom สำหรับอาจารย์และผู้ออกแบบรายวิชาจาก XuetangX แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ก่อตั้งโดย Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีนสมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชา เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) ThaiMOOC #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses

พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 11.30 น.  น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมกันในการแถลงข่าว พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก (ทบ.) กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บังคับบัญชาทหารบก ,พลตรีธนิศร์ ยูสานนท์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกจำนวนมาก ร่วมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว., ผู้บริหาร อว.ในหลายหน่วยงาน โดยภายในงานมีการกล่าว ปฐกถา ของ รมว.อว.เรื่อง…

การเข้าตรวจสอบระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีการจัดการประชุมการตรวจสอบภายใน (Surveillance Audit ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น.  คุณณธรา บรรพตพพเก้า (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และคณะ  ได้ทำการเข้าตรวจสอบระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีการจัดการประชุมการตรวจสอบภายใน (Surveillance Audit ครั้งที่ 1) การรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 สำหรับระบบ Thai MOOC นำโดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการฯ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และทีมเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟัง และชี้แจง ตามข้อปฏิบัติ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ทั้งภาค ทฤษฏี และภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการและปฏิบัติงานถึงความสอดคล้องตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001 โดย มอบนโยบาย ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไข  ตลอดจนกฏระเบียบการณ์ทำงานให้ผ่าน…

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สถาบัน ADTE (Academy of Digital Transformation by ETDA) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบการวัดระดับความรู้ทักษะดิจิทัล

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สถาบัน ADTE (Academy of Digital Transformation by ETDA) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบการวัดระดับความรู้ทักษะดิจิทัล กับ DSPC (Digital Skill Proficiency Certification) ที่ออกข้อสอบและรับรองโดย ADTE by ETDA ผลคะแนนและ Certificate สามารถนำไปยื่นสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม GetLinks . เปิดสอบใน 3 สายงาน ได้แก่ Data Analyst Business Analyst Digital and Performance Marketer . ใส่โค้ด “THAIMOOC100” ลดเพิ่มทันที 100 บาท เหลือเพียง 400 บาท (ปกติ 500 บาท จากราคาเต็ม 1,500 บาท)…

งาน Global MOOC and Online Education Alliance Awards (GMAA) ประจำปี 2023

เนื่องด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ส่งรายวิชา MOOC จากแพลตฟอร์ม Thai MOOC เข้าร่วมการประกวดรายวิชาในงาน Global MOOC and Online Education Alliance Awards (GMAA) ประจำปี 2023 จัดโดย Globle MOOC and Online Education Aliance รายวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ Data Science Essential and Applications ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่ Thai MOOC ส่งเข้าประกวดนั้น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายวิชาที่ชนะการประกวดรายวิชาจากทั้งหมด 31 รายวิชาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและ แพลตฟอร์ม MOOC จากทั่วมุมโลกที่ส่งเข้าประกวด รายวิชาดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้สอนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้ารายวิชา และ รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

🔹 Thai MOOC Talk EP4

🔹 Thai MOOC Talk EP4 : เครือข่ายครูผู้บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน : กรณีศึกษา เครือข่าย One Teacher เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้รับความสนใจจากคุณครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปหลายท่าน ภายใต้โครงการ One Teacher ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีกิจกรรมอบรมผ่าน ZOOM ในการนำเครื่องมือ Tools ออนไลน์ต่าง ๆ มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สนุก รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้และแบ่งปันเทคนิคการสอนกันระหว่างคุณครู .🔹ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ได้กล่าวว่า Thai MOOC ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการแบ่งปันความรู้ จากการที่ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOCมีการสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และการพัฒนาระบบอื่น ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย Thai MOOC มีแนวทางในการทำความร่วมมือกับหลาย ๆ สถาบันการศึกษา…

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร

🔹     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ได้รับเกียรติจากวิทยากรออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยวิทยากรที่มาอบรมออนไซต์ คือ นายจิระ ชนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 🔹     การจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ…

แสดงความยินดีกับ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” ประจำปี 2566

Thai MOOC ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ “ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” ประจำปี 2566 จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#ออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

Thai MOOC ร่วมงาน NALI 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย . New Academia Learning Innovation 2023 หรือ NALI 2023 เป็นงานแบ่งปันความรู้ประจำปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดย Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566 ณ ประเทศมาเลเซีย ความสำคัญของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการศึกษาให้กับครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันสร้างนวัตกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 300 คน . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้ส่งทีมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมจัด Exhibitor เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำความรู้จัก ภายในงานมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจกับแพลตฟอร์ม…

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC . เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยสถาบันฯ คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ร่วมประชุมกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมหารือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคกลาง . ในการนี้ได้ทราบว่า สกร. มีกลุ่มผู้รับบริการประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลุดจากระบบการศึกษา 1) กลุ่มนักเรียนช่วงอายุประมาณ 15-18 ปี 2) กลุ่มแรงงานช่วงอายุ 25-25 ปี และ 3)…