งาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls

May 23, 2022

Thai MOOC ร่วมแนะนำช่องทางการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ด้วยตนเองง่าย ๆ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผ่านเว็บไซต์ www.thaimooc.org ในงาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls ที่จัดโดย ศูนย์วิจัยการจัดการเรียนรู้และพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , Mr. Rior Santos ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *