งานสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)

May 19, 2022

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รศ.ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการ Thai MOOC ในการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)”

จัดโดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม หมายเลข 40-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/493734559160377

ในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นในการนำไปดำเนินการต่อ พร้อมทั้ง รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานและร่วมอภิปรายในหัวข้อ แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงระบบการศึกษาของประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งวิทยากรร่วมการอภิปรายท่านอื่น ประกอบด้วย 1) นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2) ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 3) นางสาวณัฐิกา นิตยาพร ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ เลขานุการปคณะอนุกรรมาธิการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หัวข้อที่นำมาอภิปรายแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย

1. ฉากทัศน์ในโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์มหนึ่งประเทศ หนึ่งแพลตฟอร์ม ในประเด็นเชิงนโยบาย รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบของการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม รูปแบบของแพลตฟอร์ม

2. แนวทางและข้อเสนอการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

3. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

ทั้งนี้ พลเอกประจิน จั่นตอง ประธานในการสัมมนา ได้กล่าวว่าการมีแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (NDLP) ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์มหนึ่งประเทศ หนึ่งแพลตฟอร์ม มีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาในกระแสดิจิทัล พลิกโฉมการจัดการศึกษาแห่งชาติที่เกิดจากการเชื่อมโยงในระดับกระทรวง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนชาวไทย

ขอขอบพระคุณข้อมูลข่าวจาก

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ขอขอบพระคุณภาพข่าวจากกลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *