Thai MOOC Talk on Tour (Online Show & Share) ครั้งที่ 1

May 12, 2022

👩🏻‍🏫 ถอดบทเรียน การใช้ Thai MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย.💻 รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP01.👩🏻‍🏫 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 3,000 กว่าคน ผู้บริหารมีนโนบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเองด้วยว่าโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีเข้ามา และมีครูผู้สอนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี.👩🏻‍🏫 ด้านนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญว่าถึงเวลาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เท่าทันวิธีการเรียนรู้ยุคของการเปลี่ยนแปลง.👩🏻‍🏫 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสำเร็จร้อยละ 74เกิดความสำเร็จเนื่องจากผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการมีกำลังใจ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ พานักเรียนให้รู้จัก Thai MOOC แนะนำการลงทะเบียน ให้เด็กมีความอิสระในการเรียนรู้และเลือกรายวิชาเอง มีช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหา สอบถามปัญหามาที่ครูได้ตลอด และครูช่วยแก้ปัญหาให้ ผลที่เกิดขึ้นมีนักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์รายวิชาจากระบบ Thai MOOC ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 226 คน.👩🏻‍🏫 สิ่งที่คุณครูได้พบนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยการบริหารจัดการเวลา และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานจริง และเพื่อลองศึกษารายวิชาในสาขาที่คิดว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรี สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาการเรียนรู้ของตนเองได้ มีเกียรติบัตรสะสม ได้รู้จักตนเองถึงความชอบ ความถนัดในสิ่งที่สนใจ มีแนวทางประกอบอาชีพ มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะทางเทคโนโลยีด้วยการฝึกฝนจากการเรียนรู้การเข้าระบบและหากเกิดปัญหาก็มีครูผู้สอนที่สร้างช่องทางแนะนำไว้ให้.👩🏻‍🎓 มุมมองจากนักเรียนที่เรียนรู้ประสบความสำเร็จเพราะจัดเวลาในการเรียนรู้ให้ดีสามารถเรียนระหว่างวันที่มีเวลาว่าง ระหว่างรอเรียนวิชาอื่นเวลาพักจากการทำการบ้าน เวลาที่ว่างจริง ๆ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายวิชาจำนวนมากให้เลือกเรียนตามความสนใจ เลือกเรียนจากความสนใจว่าในอนาคตจะเรียนระดับปริญญาสาขาใดก็เลือกรายวิชาในกลุ่มนั้นมาทดลองเรียนก่อน เลือกเรียนเพื่อกิจกรรมพิเศษเช่นกู้ชีพ กู้ภัย อยากให้เพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสำหรับน้องมัธยมปลายให้เรียนเพื่อปรับตัวล่วงหน้า.👩🏻‍🏫 ในอนาคต โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจะส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีให้กว้างขวางขึ้นขยายไปในทุกชั้นปีในระดับมัธยมปลาย โดยโรงเรียนขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สร้าง Platform การเรียนรู้ Thai MOOC ที่มีประโยชน์มากในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรายวิชาครบถ้วน .ขอขอบคุณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย1. อาจารย์ปาริฉัตร เทียนทิพย์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย)2. ว่าที่ ร.ต.ภัสภูมิ กิตติรัตนบุตร (คุณครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย)และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 3. น.ส.ปัณฑวรรณ สุวรรณชาติกุล4. น.ส.ทับทิม ศรีชาทุม5. น.ส.วีรดา วรวงษ์.ผู้บริหาร TCUศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย).ผู้ดำเนินรายการ1. อาจารย์มณีรัตน์ มั่นยืน2. อาจารย์กันต์ปาณัสม์ อำไพวรรณ.💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI).#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *