ผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” จากโครงการความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน.

April 11, 2022

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เรียนรุ่นที่ 1 (จำนวน 21 คน) ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ก็ได้เข้าประเมินความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งความรู้และทักษะจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Portfolio ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณวุฒิในฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะพร้อมทำงาน (Upskill & Reskill) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์ จำนวน 15 รายวิชา ให้บริการความรู้บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC โดยผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ และผู้ที่มีความต้องการประกอบอาชีพหรือใช้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุใกล้ตัว สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ เมื่อเรียนจบได้ประกาศนียบัตรแล้ว สามารถไปต่อยอดในการฝึกทักษะที่ศูนย์ฝึกอบรม และเข้าทดสอบความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้.คุณนวลอนงค์ หลานป้อ ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ตัวเองมีประสบการณ์การทำงานผู้ดูแลผู้สูงอายุมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อได้มาเรียนรายวิชาออนไลน์ในหลักสูตร ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมาก หลายวิชาเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ เป็นความรู้ที่พร้อมใช้ เรียนแล้วนำไปใช้ได้ทันที การปฏิบัติทำอยู่ทุกวันแต่ขาดองค์ความรู้ที่เป็นหลักการที่ถูกต้อง เมื่อมาเรียนทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้น ปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น รู้เลยว่าในการทำงาน เราควรศึกษาเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาทักษะต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานดีขึ้น”.คุณนิดาภัสร์ วรกิจเจือมณี ผู้เรียนอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า “เรียนในหลักสูตรนี้แล้วสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ มีความเป็นมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศ การเข้าร่วมหลักสูตรนี้ตั้งใจนำไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ”.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านหลักสูตรฯ ทุกท่านนะคะ

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *