Blog

การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน National Qualifications Framework Workshop: Series II AGENDA ผ่าน Zoom Videoconference หัวข้อ “Provider role in QA of online/blended qualifications/programs” ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการประกันคุณภาพคุณวุฒิของหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรแบบผสมผสาน และการรับรองผลการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง (microcredentials) โดยรองผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOC ในเวทีประชุมนี้ด้วย

งานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference ณ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของ MOOCs in Asian Higher Education และการเที่ยบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) พร้อมกันนี้ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOCs ในเวทีประชุมนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมรับชมกิจกรรม online ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของทุกเดือน เวลา 19.00 น.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)​ ร่วมกับ กลุ่มพลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมรับชมกิจกรรม online ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของทุกเดือน เวลา 19.00 น. หัวข้อ ” Women กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ พบกับ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา สามารถรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.facebook.com/rajinialumniassoc ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 -​ 20.00 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”ณ ห้องประชุมชั้น 18 ซี อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meeting . โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 90 ท่าน เพื่อร่วมกันหารือแนวทาง ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่อง หลักการการดำเนินการคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา, การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต,…

งานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมนำเสนอและอภิปราย panel discussion ในงานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022 จัดโดย Ministry of Education และ National Institue for Lifelong Education แห่งประเทศเกาหลี โดยนำเสนอในหัวข้อเรื่อง Thai MOOC as a Case Example for Innovating Higher Education Institutions through MOOC

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจ

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนรับสิทธิ์จดโดเมน .in.th และ .ไทย พร้อมกับสิทธิประโยชน์เสริมเพื่อส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนหรือการทำงานในยุคดิจิทัลฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี เพียงมีอีเมลของสถานศึกษาที่ใช้โดเมน .ac.th ตัวอย่างอีเมล myname@collagename.ac.th โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สถานศึกษาและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://edu.thnic.co.th/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2565

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ขอเชิญข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณค่ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

งาน เสวนา”จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม”และมอบรางวัล “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมด้วย นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล หัวหน้างานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงาน “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศของโครงการ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ และ ด้านความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี

ภาพความประทับใจ งานสัมนาออนไลน์ IEC 2022

งานสัมมนาออนไลน์ IEC International e-Learning Conference 2022 ในหัวข้อ “Best Practice Partners (Thai MOOC Avengers Team)” ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00-17.30 น. ร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษา นวัตกรรม และจัดการศึกษาออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนในยุค 5G สามารถรับชมได้หลายช่องทาง เช่น ผ่าน ZOOM, Facebook Live ที่หน้าเพจของ Thai MOOC หรือผ่านช่องทาง Metaversehttps://www.facebook.com/ThaiMOOC/videos/1531547760576913

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ ณ.โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์  กรุงเทพฯ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ30 มิถุนายน 2565 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ และ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯนายวันนี นนท์ศิริ กล่าวว่า กระทรวง อว. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องลงทุนในทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตโดยการพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมถึงการยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงานผ่านการฝึกอบรมแบบ Upskill/Reskill การเรียนรู้ผ่านระบบ…