บริบทภายในองค์กร (Internal Context)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยในขณะนั้นทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของอุดมศึกษา เช่น ส่งเสริมให้ทุนมหาวิทยาลัยจัดทำสื่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Educational Recourses) เพื่อใช้งานร่วมกัน แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยการเผยแพร่ระบบการสร้างสื่อที่มีคุณภาพสูง จัดฝึกอบรมแก่คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป จัดตั้งเว็บรวมสื่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิงพร้อมเผยแพร่ให้นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนแบบเปิด (Open Courseware) ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ต่อมา โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ภายใต้การกำกับของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เปิดให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ MOOC ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านระบบของ Thai MOOC Platform ซึ่งทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้นํารายวิชาออนไลน์มาเผยแพร่ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาให้ใช้รายวิชาออนไลน์ในระบบ Thai MOOC Platform ร่วมในการจัดการเรียนการสอน

วิสัยทัศน์องค์กร (Vision of TCU)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสอน และ สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาในการนำเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้เข้ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหน่วยงานกลาง ที่ริเริ่ม ประสานและสนับสนุน