เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

September 13, 2022

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ขอเชิญข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565

ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณค่ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *