งาน เสวนา”จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม”และมอบรางวัล “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

September 9, 2022

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมด้วย นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล หัวหน้างานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงาน “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศของโครงการ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ และ ด้านความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *