การอบรม โครงการนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

January 23, 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการ นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ด้านทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC ใน 2 รายวิชา คือ

.

👉 RSU006 การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (สำหรับคนหูหนวก)

https://cutt.ly/RSU006

👉RSU007 การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน” (สำหรับคนหูหนวก)

https://cutt.ly/RSU007

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://lms.thaimooc.org

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *