ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning”

January 31, 2023

📸 ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr. Choltis Dhirathiti) โดย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครื่อข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)

และรับฟังเสวนาจากวิทยากรต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. Professor Melinda Bandalaria, (Ph.D.) Chancellor of University of the Philippines Open University,Philippines

2. Associate Professor Nurbiha A Shukor, (Ph.D.) Deputy Director of Center for Advancement in Digital and Flexible Learning, UTM, Malaysia

3. Professor Paulina Pannen, (Ph.D.) Chairman ICE Institute,Universitas Terbuka, Indonesia

4. Professor Heon Joo Suh, (Ph.D.) Director of External Affairs at National Institute for Lifelong Education, Republic of Korea

5. รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

6. รศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

7. ศ.ตร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

📝 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการจัดการและระบบนิเวศการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Ecosystem of country M00Cs) รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainabi lity model)

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thai MOOC

สามารถดู live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiMOOC/videos/1570643816755033?_rdc=1&_rdr

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *