Thai MOOC  มุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

February 7, 2023

Thai MOOC  มุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015


นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องในการให้บริการระบบ Thai MOOC Platform     เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการนำเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้เข้ามาปรับใช้ในการศึกษาออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด”

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001

  1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
  3. เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบ

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการรวมถึงความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *