ประชุมปรึกษาและหารือเรื่องขั้นตอนกระบวนการเป็นผู้ตรวจคุณภาพและมาตรฐานสื่อของ ICCS MOOC กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

February 21, 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และรศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับ รศ.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชม และนางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนกว่า 30 ท่าน และ ผ่าน ระบบ ZOOM อีกมากกว่า 40 ท่าน ณ ห้องประชุม 18B อาคาร 2 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผ่านทางระบบประชุมออนไลน์

การปรึกษาหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ICCS MOOC บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน กระบวนการพัฒนารายวิชา MOOC และการตรวจคุณภาพ มาตรฐาน สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการเก็บผลการเรียนไว้ในระบบ Credit Bank เพื่อให้ผู้เรียนวิทยาลัยชุมชน สามารถสะสมผลการเรียนและเทียบโอนสู่การศึกษาในระดับต่างๆได้ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC ของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศต่อไป

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *