บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

January 23, 2023

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ หรือ OR Academy บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ได้พูดคุยกับ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เพื่อเผยแพร่ความรู้ขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ OR Academy ได้พัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) 2 รายวิชา คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ (รหัส OR001) และ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ (รหัส OR002) เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Thai MOOC ซึ่งได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก

.

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *