การเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ Thai MOOC

February 17, 2022

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Thai MOOC ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ในระบบ เป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยยังคงชื่ออาจารย์และสถาบันการศึกษาที่สังกัดทีด้านล่างใบประกาศ ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงและมีความถูกต้องได้จาก การสแกน QR Code ที่ด้านล่างใบประกาศนียบัตร หรือนำหมายเลขที่ใบประกาศนียบัตร (แสดงที่ด้านล่าง QR Code) ไปสืบค้นใน url https://lms.thaimooc.org/certificates/เลขที่ใบประกาศ จะเห็นใบประกาศนียบัตรฉบับจริงที่จัดเก็บในระบบ Thai MOOCทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *