รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

March 4, 2022

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในการขอรับฟังวิสัยทัศน์และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PIM MOOC เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฯ , ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีฯ , อ.พรหมสร เดชากวินกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์ตัวแทนผู้พัฒนารายวิชา และทีมผลิตสื่อออนไลน์ของ PIM มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ต่อไป

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *