สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบกพบและหารือความร่วมมือกับ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ

May 25, 2023

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก โดย พลตรี ธนิศร์ ยูสานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก พันเอก เศรษฐศักดิ์ ดีสุข รองผู้อำนวยการสำนัก พันเอก โกวิท บุญยกิจโณทัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พันเอกหญิงอรยา พูลทรัพย์ นายทหารปฏิบัติการและคณะฯ ได้เข้าพบและหารือความร่วมมือกับ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี .ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเข้าร่วมหารือ การใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC ในการพัฒนากำลังพลทหารบก เพื่อผลักดันให้กำลังพลได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรู้ที่หลากหลายและวิทยาการใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มโอกาสในการเรียนความรู้เพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกัน สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล จะพัฒนารายวิชาจากองค์ความรู้ที่น่าสนใจจากกองทัพบก มาเผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC เช่นเดียวกัน 

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *