Month: January 2022

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOCพร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน https://www.youtube.com/watch?v=XdvBhVrCWbY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร ได้ทาง www.hackathailand.com โดยผู้เข้าเรียน กรอก “Referral code EC17” ในการอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว. และ สอศ. จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตThai MOOC และร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)          ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประธานในพิธีความร่วมมือทางวิชาการ กล่าวว่า…