สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว.