สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

January 12, 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร ได้ทาง www.hackathailand.com โดยผู้เข้าเรียน กรอก “Referral code EC17” ในการอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ต่อไป

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *