Blog

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในงานได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เป็นหนึ่งในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ และจะนำไปสู่การทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการบูรณาการทางด้านข้อมูล ในการนำทรัพยากรข้อมูล สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวจากทาง ททท. เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคน ในการนำไปใช้ต่อ ยอดทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยวต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มกลาง เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด หรือ Thai MOOC

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คุณครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนสมัครเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้น้อง ๆ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา จำนวน 226 คน .คุณครู Passabhum Kittirattanabutra ได้กล่าวว่า “ผมสอนนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบและเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ว่าสามารถต่อยอดและสะสมความรู้เพื่อไปใช้ในระดับปริญญาตรีได้ ผมจึงมอบหมายให้นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจครับ” .Thai MOOC ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคุณครูของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับน้อง ๆ จนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กันเป็นจำนวนมาก .#ThaiMOOCพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI).#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในการขอรับฟังวิสัยทัศน์และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PIM MOOC เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฯ , ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีฯ , อ.พรหมสร เดชากวินกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์ตัวแทนผู้พัฒนารายวิชา และทีมผลิตสื่อออนไลน์ของ PIM มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ต่อไป

การเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ Thai MOOC

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Thai MOOC ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ในระบบ เป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยยังคงชื่ออาจารย์และสถาบันการศึกษาที่สังกัดทีด้านล่างใบประกาศ ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงและมีความถูกต้องได้จาก การสแกน QR Code ที่ด้านล่างใบประกาศนียบัตร หรือนำหมายเลขที่ใบประกาศนียบัตร (แสดงที่ด้านล่าง QR Code) ไปสืบค้นใน url https://lms.thaimooc.org/certificates/เลขที่ใบประกาศ จะเห็นใบประกาศนียบัตรฉบับจริงที่จัดเก็บในระบบ Thai MOOCทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021

ขอพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ Liveมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราได้ถอดบทเรียน รวม Highlight และบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มาให้รับชมกันค่ะ

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review

ขอเชิญรับชมรายการใหม่ Thai MOOC Review รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOCพร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน https://www.youtube.com/watch?v=XdvBhVrCWbY

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด -19 ได้จัดทำ หลักสูตร HACKaTHAILAND Platform มีการเปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Course) และ หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร ได้ทาง www.hackathailand.com โดยผู้เข้าเรียน กรอก “Referral code EC17” ในการอ้างอิงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ต่อไป

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             วัน พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC โดย อว. และ สอศ. จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตThai MOOC และร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาฐานวิถีใหม่ (New normal) งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)          ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประธานในพิธีความร่วมมือทางวิชาการ กล่าวว่า…

รายวิชาใหม่  Thai MOOC

ต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ด้วยรายวิชาเข้าใหม่ของ Thai MOOC  ครั้งแรกกับรายวิชาจาก Thai PBS  ที่นำเสนอเกี่ยวกับจริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนพร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชาจาก Thai PBS ที่นำเสนอหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา THAIPBS002 สื่อพลเมือง | Citizen Media https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/aboutสนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOChttps://demo.thaimooc.org/ จาก Thai PBS ที่นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ในแบบสื่อสาธารณะ พร้อมเรียนรู้ไปกับ Thai MOOC ได้ที่รายวิชา THAIPBS001 เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/aboutสนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC  THAIPBS003 จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน https://lms.thaimooc.org/…/course-v1:THAIPBS…/about สนใจสมัครเรียนได้ที่ https://idp.thaimooc.org#เรียนออนไลน์#เรียนฟรี#24ชั่วโมง#ThaiMOOC 

งานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyond

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้นำเสนอโครงการ Thai MOOC หัวข้อ Thailand Cyber University’s key activities to support higher educationในงานประชุม Leapfrogging the Challenges of Higher Education During COVID-19 during the pandemic and beyondจัดโดยประเทศเกาหลี ผู้เข้ารับชมจากประเทศต่าง ๆ ทางออนไลน์เป็นจำนวนมากLink บันทึกการประชุม Link หน่วยงานที่จัด : keris.or.kr/main/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=1051&nttSn=38216