Thai mooc talk on tour ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย”

June 6, 2022

การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 19.00-21.00 น. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ในกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปและนำไปจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น พบว่ารายวิชาบนระบบ MOOC สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจำนวนมาก ผู้สอนมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดแบบผสมผสานให้เนื้อหารายวิชา MOOC เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มีการจัดการเรียนรู้แบบ Pace of Learning แบบ Flipped Classroom แบบเวียนฐาน การทำโครงการ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ด้วยช่องทางออนไลน์ ผู้เรียนมีช่องทางที่เข้าถึงผู้สอนได้ มีช่องทางในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การส่งเสริมการเรียนรู้มีทั้งการมีผู้ช่วยสอนที่เป็นรุ่นพี่ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เรียนรู้จากสื่อตามกำหนดเวลาและผลการเรียนดี ผลที่เกิดขึ้นคือเกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ผลิตรายวิชาร่วมกัน จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพันธมิตรในการจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ด้านผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และผู้สอน และผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี

.

💻 รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP03

.

จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *