กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ ณ.โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

June 30, 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ
30 มิถุนายน 2565 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ และ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
นายวันนี นนท์ศิริ กล่าวว่า กระทรวง อว. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องลงทุนในทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตโดยการพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมถึงการยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงานผ่านการฝึกอบรมแบบ Upskill/Reskill การเรียนรู้ผ่านระบบ Massive Open Online Courses (MOOCs) และการปรับระบบการศึกษาให้รองรับความต้องการของคนทำงาน เช่น การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต (National Credit Bank System) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาว และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ผู้ช่วยฯ วันนี กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแพลทฟอร์มกลางแห่งการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชนในการกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ Thai MOOC Platform มากกว่า 1.4 ล้านคน มีผู้เรียนสำเร็จและได้รับใบประกาศนียบัตรมากกว่า 1.3 ล้านใบ มีความร่วมมือนำองค์ความรู้ วิทยาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 120 แห่ง มาเผยแพร่รายวิชาออนไลน์ซึ่งมีมากกว่า 500 รายวิชา สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะการทำงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา กำลังคนวัยทำงาน ให้มีสมรรถนะที่พร้อมเข้าสู่อาชีพมีทักษะที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับสูงหรือการสร้างธุรกิจในอนาคต
“การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพนักเดินเรือและผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพนักเดินเรือ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนารายวิชาออนไลน์สําหรับการศึกษาแบบเปิดในหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินเรือเป็นหลักสูตรนำร่อง และจะต่อยอดไปถึงการเทียบผลการศึกษา หรือเทียบผลการเรียนรายวิชาออนไลน์สำหรับการศึกษาแบบเปิดเข้าสู่ชุดวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต่อไป” ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ” กล่าวในตอนท้าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *