Blog

พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ ด้วย E -Book

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ขอนำเสนอหนังสือความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไป เป็นแหล่งความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองได้โดยมีหลายหลาย องค์ความรู้ในแต่ละหน่วย โดยบันทึกประวัติศาสตร์ อว. อันนี้หน้ารวม สาระน่ารู้ (mhesi.go.th) สาระน่ารู้ (mhesi.go.th)แต่ถ้าเล่มของ THAI MOOC เลย อันนี้ พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ E-Book Series – พลิกโฉมการเรียนและการสอนออนไลน์ (mhesi.go.th) การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Thailand Massive Open Online Course: Thai MOOC เป็นการศึกษาที่สามารถเข้าเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจำกัด เพื่อ Reskill-Upskill ต่อยอดการเรียนรู้ฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา สู่คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพสมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

บทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC

ขอเรียนเชิญอ่านบทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC แต่งโดย รศ. ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ดร. วรสรวง ดวงจินดา* (corresponding author) ตีพิมพ์และแผยแพร่โดย ASEAN Cyber University (ACU) กระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐเกาหลี 2022 Trend Report of Higher Education & e-learning in ASEAN : THAILAND THAMMETAR, T., THEERAROUNGCHAISRI, A., KHLAISANG, J., Boonlue, S., & DUANGCHINDA,…

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA)

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA) หัวข้อ “2022 The 2nd ASEAN Advisory Committee Meeting for the ACU Project (AACA)” การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งยังสนับสนุนแพลตฟอร์ม ACU OER เพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเติบโตร่วมกัน และการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน National Qualifications Framework Workshop: Series II AGENDA ผ่าน Zoom Videoconference หัวข้อ “Provider role in QA of online/blended qualifications/programs” ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการประกันคุณภาพคุณวุฒิของหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรแบบผสมผสาน และการรับรองผลการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง (microcredentials) โดยรองผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOC ในเวทีประชุมนี้ด้วย

งานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference ณ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของ MOOCs in Asian Higher Education และการเที่ยบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) พร้อมกันนี้ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOCs ในเวทีประชุมนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมรับชมกิจกรรม online ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของทุกเดือน เวลา 19.00 น.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)​ ร่วมกับ กลุ่มพลังสตรีสู่สังคมสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมรับชมกิจกรรม online ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของทุกเดือน เวลา 19.00 น. หัวข้อ ” Women กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ พบกับ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา สามารถรับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://www.facebook.com/rajinialumniassoc ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 -​ 20.00 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”ณ ห้องประชุมชั้น 18 ซี อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meeting . โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 90 ท่าน เพื่อร่วมกันหารือแนวทาง ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่อง หลักการการดำเนินการคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา, การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต,…

งานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมนำเสนอและอภิปราย panel discussion ในงานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022 จัดโดย Ministry of Education และ National Institue for Lifelong Education แห่งประเทศเกาหลี โดยนำเสนอในหัวข้อเรื่อง Thai MOOC as a Case Example for Innovating Higher Education Institutions through MOOC

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจ

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนรับสิทธิ์จดโดเมน .in.th และ .ไทย พร้อมกับสิทธิประโยชน์เสริมเพื่อส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนหรือการทำงานในยุคดิจิทัลฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี เพียงมีอีเมลของสถานศึกษาที่ใช้โดเมน .ac.th ตัวอย่างอีเมล myname@collagename.ac.th โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สถานศึกษาและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://edu.thnic.co.th/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2565

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ขอเชิญข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณค่ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน