พิธีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

September 4, 2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
.
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการสอนออนไลน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การแบ่งปัน และเป็นการนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอด เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับครัวเรือนได้อย่างดียิ่ง นำโดย รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) และ ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) โดยทางกระทรวง อว. และบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จะร่วมมือกันในการนำสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่จำนวนมาก มาพัฒนาต่อยอดเป็นรายวิชาออนไลน์ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thai MOOC งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี)

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *