คณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยในประเทศจีน เข้าศึกษาดูงาน ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

August 4, 2023

เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. เครือข่าย China MOOCs for Foreign Studies (CMFS) นำโดย Prof. JIA Wenjian, Ph.D. รองประธานกรรมการบริหารของ CMFS นำคณะผู้บริหารในเครือข่ายจากหลากหลายมหวิทยาลัยจากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานจำนวน 12 คน โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ในหน่วยงานของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยTCU และ Thai MOOC ในสังกัด สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ในระบบ MOOC ของแต่ละประเทศ และ แนะนำถึงความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองแฟลตฟอร์ม ณ ห้องประชุม ชั้น 18 ห้อง 18B อาคารอุดมศึกษา 2

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *