Blog

งานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมนำเสนอและอภิปราย panel discussion ในงานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022 จัดโดย Ministry of Education และ National Institue for Lifelong Education แห่งประเทศเกาหลี โดยนำเสนอในหัวข้อเรื่อง Thai MOOC as a Case Example for Innovating Higher Education Institutions through MOOC

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจ

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด (THNIC) ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนรับสิทธิ์จดโดเมน .in.th และ .ไทย พร้อมกับสิทธิประโยชน์เสริมเพื่อส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนหรือการทำงานในยุคดิจิทัลฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี เพียงมีอีเมลของสถานศึกษาที่ใช้โดเมน .ac.th ตัวอย่างอีเมล myname@collagename.ac.th โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สถานศึกษาและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://edu.thnic.co.th/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2565

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ขอเชิญข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ณ ลาน Beacon ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณค่ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

งาน เสวนา”จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม”และมอบรางวัล “โครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ”แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมด้วย นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล หัวหน้างานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงาน “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ ตามเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศของโครงการ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ และ ด้านความเป็นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี

ภาพความประทับใจ งานสัมนาออนไลน์ IEC 2022

งานสัมมนาออนไลน์ IEC International e-Learning Conference 2022 ในหัวข้อ “Best Practice Partners (Thai MOOC Avengers Team)” ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00-17.30 น. ร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษา นวัตกรรม และจัดการศึกษาออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนในยุค 5G สามารถรับชมได้หลายช่องทาง เช่น ผ่าน ZOOM, Facebook Live ที่หน้าเพจของ Thai MOOC หรือผ่านช่องทาง Metaversehttps://www.facebook.com/ThaiMOOC/videos/1531547760576913

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ ณ.โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์  กรุงเทพฯ  วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงาน : พัฒนาอาชีพนักเดินเรือ30 มิถุนายน 2565 : นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจน้ำ และ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯนายวันนี นนท์ศิริ กล่าวว่า กระทรวง อว. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องลงทุนในทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตโดยการพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพิ่มความสามารถในการถูกจ้างงาน โดยสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม ผ่านการศึกษาในระบบปกติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมถึงการยกระดับระบบพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงานผ่านการฝึกอบรมแบบ Upskill/Reskill การเรียนรู้ผ่านระบบ…

The 13th TCU International e-Learning Conference 2022 ในหัวข้อ Social Change and Future of MOOCs ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 -16.45 น.

📢กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีThe 13th TCU International e-Learning Conference 2022ในหัวข้อ Social Change and Future of MOOCsในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 -16.45 น. 💻 ร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษา นวัตกรรม และจัดการศึกษาออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนในยุค 5G ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถรับชมได้ผ่าน ZOOM, Live หน้าเพจ Thai MOOC หรือผ่านช่องทาง Metaverse สามารถกดติดตาม ช่องทาง Facebook ของ Thai MOOC เพื่ออัปเดตข้อมูลของงานและการลงทะเบียนได้ จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)📝ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://bit.ly/regis-iec2022📝สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 APREMC II โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นำผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ 20 ประเทศ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ถวายรายงานโครงการ Thai MOOC ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.moe.go.th/360%E0%B8%A8%E0%B8%98-apremc-bangkok/

Thai mooc talk on tour ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย”

การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 19.00-21.00 น. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ในกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปและนำไปจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น พบว่ารายวิชาบนระบบ MOOC สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจำนวนมาก ผู้สอนมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดแบบผสมผสานให้เนื้อหารายวิชา MOOC เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มีการจัดการเรียนรู้แบบ Pace of Learning แบบ Flipped Classroom แบบเวียนฐาน การทำโครงการ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ด้วยช่องทางออนไลน์ ผู้เรียนมีช่องทางที่เข้าถึงผู้สอนได้ มีช่องทางในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การส่งเสริมการเรียนรู้มีทั้งการมีผู้ช่วยสอนที่เป็นรุ่นพี่ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เรียนรู้จากสื่อตามกำหนดเวลาและผลการเรียนดี ผลที่เกิดขึ้นคือเกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ผลิตรายวิชาร่วมกัน จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพันธมิตรในการจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ด้านผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และผู้สอน และผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี . รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP03 . จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย…

Thai MOOC ออกงาน ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา

Thai MOOC ออกงาน ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เผยแพร่แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของไทย . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses ออนไลน์ #เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย