รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

November 15, 2023

🔹 รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี)

.

🔹 รศ. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) รายงานแนวทางการดำเนินงาน Thai MOOC แพลตฟอร์มกลางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะเดิม (Reskill) & เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Upskill) จากความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 120 หน่วยงาน ร่วมพัฒนารายวิชาออนไลน์ มากกว่า 700 รายวิชา มีหลากหลายเนื้อหาความรู้ที่ส่งเสริมได้ทั้ง Soft skills และ Hard skills ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยผ่านระบบออนไลน์ได้ฟรีและสามารถเก็บผลการเรียนออนไลน์ไว้สำหรับการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) ได้

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *