สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC

November 15, 2023

❤️ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) เร่งผลักดันส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ Thai MOOC

.

🔹 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง (สกร.) โดย นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยสถาบันฯ คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ร่วมประชุมกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ร่วมหารือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตภาคกลาง

.

🔹 ในการนี้ได้ทราบว่า สกร. มีกลุ่มผู้รับบริการประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลุดจากระบบการศึกษา 1) กลุ่มนักเรียนช่วงอายุประมาณ 15-18 ปี 2) กลุ่มแรงงานช่วงอายุ 25-25 ปี และ 3) กลุ่มผู้สูงอายุ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ทาง สกร. จะเร่งส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ออนไลน์ได้ฟรี เพื่อให้สามารถกลับเข้าศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นหรือเพื่อเสริมความรู้ให้กับแรงงานในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีกว่า การเรียนออนไลน์จึงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเข้ามาสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

.

🔹 สกร. ภาคกลาง เห็นว่าเนื้อหาความรู้รายวิชาต่าง ๆ บนระบบ Thai MOOC มีคุณภาพ มีความทันสมัย และมีความหลากหลายเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจะมีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ สกร. สามารถพัฒนาเนื้อหาความรู้ออนไลน์เพื่อมาเผยแพร่ในระบบ Thai MOOC และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาในโลกยุคดิจิทัล และรวมถึงความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเหมาะกับทุกกลุ่มผู้เรียนต่อไป ทั้งนี้จะมีการชักชวนให้ สกร. ภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมใช้งานแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้เดียวกันทั่วประเทศ

.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *