Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls

Thai MOOC ร่วมแนะนำช่องทางการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ด้วยตนเองง่าย ๆ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผ่านเว็บไซต์ www.thaimooc.org ในงาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls ที่จัดโดย ศูนย์วิจัยการจัดการเรียนรู้และพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , Mr. Rior Santos ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

งานสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รศ.ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการ Thai MOOC ในการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)” จัดโดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม หมายเลข 40-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/493734559160377 ในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นในการนำไปดำเนินการต่อ พร้อมทั้ง รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานและร่วมอภิปรายในหัวข้อ แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงระบบการศึกษาของประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งวิทยากรร่วมการอภิปรายท่านอื่น…

Thai MOOC Talk on Tour (Online Show & Share) ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน การใช้ Thai MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย. รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP01. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 3,000 กว่าคน ผู้บริหารมีนโนบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเองด้วยว่าโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีเข้ามา และมีครูผู้สอนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี. ด้านนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญว่าถึงเวลาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เท่าทันวิธีการเรียนรู้ยุคของการเปลี่ยนแปลง. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสำเร็จร้อยละ 74เกิดความสำเร็จเนื่องจากผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการมีกำลังใจ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ พานักเรียนให้รู้จัก Thai MOOC แนะนำการลงทะเบียน ให้เด็กมีความอิสระในการเรียนรู้และเลือกรายวิชาเอง มีช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหา สอบถามปัญหามาที่ครูได้ตลอด และครูช่วยแก้ปัญหาให้ ผลที่เกิดขึ้นมีนักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์รายวิชาจากระบบ Thai MOOC ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 226 คน. สิ่งที่คุณครูได้พบนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยการบริหารจัดการเวลา และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานจริง และเพื่อลองศึกษารายวิชาในสาขาที่คิดว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรี สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาการเรียนรู้ของตนเองได้…

ผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” จากโครงการความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เรียนรุ่นที่ 1 (จำนวน 21 คน) ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ก็ได้เข้าประเมินความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งความรู้และทักษะจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Portfolio ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณวุฒิในฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะพร้อมทำงาน (Upskill & Reskill) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”…

Thai MOOC Review EP 2

ขอเชิญรับชมรายการThai MOOC Review EP. 2 รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOC ที่น้อง ๆ นักศึกษามาร่วม Review 1 รายวิชาน่าเรียนรู้ เกี่ยวกับ AI พร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน #เรียนฟรี24ชั่วโมง#thaimooc https://youtu.be/oYVVM0eVMgA

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในงานได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เป็นหนึ่งในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ และจะนำไปสู่การทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการบูรณาการทางด้านข้อมูล ในการนำทรัพยากรข้อมูล สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวจากทาง ททท. เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคน ในการนำไปใช้ต่อ ยอดทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยวต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มกลาง เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด หรือ Thai MOOC

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Thai MOOC ขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ จากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คุณครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนสมัครเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้น้อง ๆ นักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา จำนวน 226 คน .คุณครู Passabhum Kittirattanabutra ได้กล่าวว่า “ผมสอนนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ซึ่งเป็นเด็กโตแล้ว เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบและเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ว่าสามารถต่อยอดและสะสมความรู้เพื่อไปใช้ในระดับปริญญาตรีได้ ผมจึงมอบหมายให้นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่นักเรียนสนใจครับ” .Thai MOOC ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และคุณครูของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับน้อง ๆ จนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กันเป็นจำนวนมาก .#ThaiMOOCพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน).โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI).#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

รศ. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำทีม Thai MOOC เข้าเยี่ยมชม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ในการขอรับฟังวิสัยทัศน์และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PIM MOOC เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมาแล้วจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโสฯ , ผศ. ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดีฯ , อ.พรหมสร เดชากวินกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมทั้งอาจารย์ตัวแทนผู้พัฒนารายวิชา และทีมผลิตสื่อออนไลน์ของ PIM มาร่วมให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ต่อไป

การเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ Thai MOOC

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป Thai MOOC ได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบใบประกาศนียบัตรรายวิชาออนไลน์ในระบบ เป็นประกาศนียบัตรที่ไม่มีลายเซ็นอาจารย์ประจำรายวิชา โดยยังคงชื่ออาจารย์และสถาบันการศึกษาที่สังกัดทีด้านล่างใบประกาศ ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบว่าเป็นเอกสารจริงและมีความถูกต้องได้จาก การสแกน QR Code ที่ด้านล่างใบประกาศนียบัตร หรือนำหมายเลขที่ใบประกาศนียบัตร (แสดงที่ด้านล่าง QR Code) ไปสืบค้นใน url https://lms.thaimooc.org/certificates/เลขที่ใบประกาศ จะเห็นใบประกาศนียบัตรฉบับจริงที่จัดเก็บในระบบ Thai MOOCทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021

ขอพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TCU International e-Learning Conference หรือ IEC 2021 ที่จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM และ Liveมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราได้ถอดบทเรียน รวม Highlight และบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ มาให้รับชมกันค่ะ