ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”

October 21, 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ดำเนินการจัด ประชุมรับฟังความคิดเห็น “แนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา”ณ ห้องประชุมชั้น 18 ซี อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านประชุมทางไกลผ่าน Zoom Meeting

.

โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 90 ท่าน เพื่อร่วมกันหารือแนวทาง

ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในเรื่อง หลักการการดำเนินการคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา, การสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต, หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาในระบบ, หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย, องค์ประกอบขั้นต่ำที่ใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต, สิ่งที่จะต้องกำหนดในรายวิชา MOOC และจัดเก็บในคลังหน่วยกิต

.

นอกจากนี้นางสาวชนากานต์ ปิ่นวิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา รวมถึงได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดสอบความรู้ ณ ศูนย์สอบการออกข้อสอบเพื่อบรรจุในคลังข้อสอบ (การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ หลักการออกข้อสอบคู่ขนาน)

.

ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเป็นแนวทางนำร่องในการพัฒนารายวิชาในระบบ Thai MOOCที่สามารถการเทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อไป

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *