งานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022

September 29, 2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมนำเสนอและอภิปราย panel discussion ในงานประชุมวิชาการ Life Conference: Lifelong Learning for Future of Education Conference 2022 จัดโดย Ministry of Education และ National Institue for Lifelong Education แห่งประเทศเกาหลี โดยนำเสนอในหัวข้อเรื่อง Thai MOOC as a Case Example for Innovating Higher Education Institutions through MOOC

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *