Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เยี่ยมชม และเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กับ Thai MOOC

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิซาการด้านตลาดการท่องเที่ยว(TAT Academy) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำโดย นางสาวเบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวบงกช นันทิวัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ,นางสาวสุภาพร ตั้งสุภาชัย หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม,นางสาวฉันทมน ชินวัฒน์ พนักงานวางแผน 6 งานพัฒนาวิชาการ เข้าพบกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (แพลตฟอร์ม Thai MOOC) นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และร่วมพูดคุย เกี่ยวกับรายวิชาเรียน ออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า ได้จัดทำหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โอกาสทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในทุกภาคส่วน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน…

ประมวลภาพ งานประชุมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเรียนการสอน บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาต่างชาติจาก Centre for Insturctional Technology & Multimedis (PTPM) University Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ร่วมกับทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ดำเนินการแพลตฟอร์ม Thai MOOC) โดยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania National Defense College: NDC) ซึ่งนำโดยพลจัตวาสตีเฟน จัสติช เอ็มคานเด ผู้อำนวยการของวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการนี้ กองการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) มาร่วมบรรยายให้คณะของแทนซาเนียในเรื่อง BCG Economy Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. และ Thai MOOC กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการ และ ศ.ดร. จินตวีร์…

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 (IEC 2023)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEC2023xICSLE2023 “The 14th TCU International e-Learning Conference and 7th International Conference on Smart Learning Environments” ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://bit.ly/IEC2023-Registration สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://iec2023.thaicyberu.go.th/ และขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ MOOC ในการประชุมวิชาการ นานาชาติปี 2566 ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ด้วย TCU จะ จัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 : The 14 TCU Intemational e-Learning Conference 2023 ( IEC 2023 ) ในหัวข้อ “Social Change and the Future of MOOCs” and…

อบรม หัวข้อ “แนวทางการออกแบบรายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 ได้มีจัดการอบรม หัวข้อ “แนวทางการออกแบบรายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และคณะวิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Thai MOOC โดยตรง การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 เพื่อมอบความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดถึงการทำรายวิชาออนไลน์ ผ่านระบบ Thai MOOC ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1939 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย อบรม ผ่านระบบ ZOOM

สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบกพบและหารือความร่วมมือกับ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก โดย พลตรี ธนิศร์ ยูสานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก พันเอก เศรษฐศักดิ์ ดีสุข รองผู้อำนวยการสำนัก พันเอก โกวิท บุญยกิจโณทัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พันเอกหญิงอรยา พูลทรัพย์ นายทหารปฏิบัติการและคณะฯ ได้เข้าพบและหารือความร่วมมือกับ สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี .ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเข้าร่วมหารือ การใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC ในการพัฒนากำลังพลทหารบก…

ThaiMOOC Academy ตาม Traning Roadmap

ท่านศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว ท่านผู้ช่วยวันนี นนท์ศิริ ร่วมกับ  นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และ รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ คณะผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   และคณะผู้ประสานงาน Thai  MOOC ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตนเองผ่าน ThaiMOOC Academy ตาม Traning Roadmap  เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการอบรมด้วยตนเองผ่าน Thai MOOC Academy ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะกำหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยตนเองตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร สป. และ สร.อว.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าทดลองใช้ระบบการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดย ตอนนี้ มีวิชาให้เริ่มการเรียนรู้ ในระบบใหม่นี้…

Thai  MOOC ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์ MOOC ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารและคณะวิทยากรโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ และคณะผู้ประสานงาน Thai  MOOC ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์ MOOC ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การเทียบโอนหน่วยกิต (Session 2) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ ห้องGSB Innovation Club คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีThaiMOOC ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรออกแบบบทเรียน MOOC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด และการเชื่อมโยงการศึกษาไทยสู่นานาชาติตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ได้มีการแนะนำวิธีการสมัครเข้าเรียนในระบบThai MOOC ให้แก่บรรดาผู้ร่วม อบรมเพื่อให้สามารถเข้าเรียนได้อย่าง ง่ายและมีประสิทธิภาพ

พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015

พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกายเพชร ขั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ ฯ โดย รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา,รศ.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และคณะผู้บริหารงานใน ระบบ Thai Mooc พิธีรับมอบใบรับรองรอง เริ่ม เวลา 09.00 น. ระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015 สำหรับระบบ Thai MOOC Platform มอบโดย นายบุคลากร ชัยดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด และคณะบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ภก.รศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) คุณจิระ ชนรักสุข (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี) คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ให้กับ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 038-102570 service@go.buu.ac.th Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://service.buu.ac.th/index.php/thaimooctobuu_creditbank/ #BUU#THAIMOOC#BUUMOOC#BUUCREDITBANK #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม