Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015

พิธีรับมอบใบรับรองระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกายเพชร ขั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ ฯ โดย รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา,รศ.ภก.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และคณะผู้บริหารงานใน ระบบ Thai Mooc พิธีรับมอบใบรับรองรอง เริ่ม เวลา 09.00 น. ระบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IS09001:2015 สำหรับระบบ Thai MOOC Platform มอบโดย นายบุคลากร ชัยดี ผู้จัดการฝ่ายงานขายและการตลาด และคณะบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ภก.รศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย) คุณจิระ ชนรักสุข (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี) คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ให้กับ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 038-102570 service@go.buu.ac.th Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://service.buu.ac.th/index.php/thaimooctobuu_creditbank/ #BUU#THAIMOOC#BUUMOOC#BUUCREDITBANK #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

CALOHEA National Meeting

CALOHEA National Meeting is one of the dissemination activities of this project for the participants outside the project consortium with the aim to introduce the project and its three Recognition Mechanisms to increase, improve, and enhance intra and inter-regional mobility to foster ASEAN Higher Education Institutions’ internationalization efforts, in three subject areas: Civil Engineering, Medicine, and…

ประชุมปรึกษาและหารือเรื่องขั้นตอนกระบวนการเป็นผู้ตรวจคุณภาพและมาตรฐานสื่อของ ICCS MOOC กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และรศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมประชุมหารือกับ รศ.สิตา ทิศาดลดิลก รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชม และนางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนกว่า 30 ท่าน และ ผ่าน ระบบ ZOOM อีกมากกว่า 40 ท่าน ณ ห้องประชุม 18B อาคาร 2 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ การปรึกษาหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ICCS MOOC บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เพื่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน กระบวนการพัฒนารายวิชา MOOC และการตรวจคุณภาพ มาตรฐาน…

Thai MOOC  มุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

Thai MOOC  มุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) “มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องในการให้บริการระบบ Thai MOOC Platform     เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนในการนำเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้เข้ามาปรับใช้ในการศึกษาออนไลน์ ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจสูงสุด” ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001 และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning”

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ “ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr. Choltis Dhirathiti) โดย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครื่อข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และรับฟังเสวนาจากวิทยากรต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1. Professor Melinda…

การอบรม โครงการนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการ นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ด้านทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้เรียนผ่านระบบ Thai MOOC ใน 2 รายวิชา คือ . RSU006 การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล (สำหรับคนหูหนวก) RSU007 การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน” (สำหรับคนหูหนวก) . สมัครเรียนออนไลน์ : https://lms.thaimooc.org (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ หรือ OR Academy บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และทีมบุคลากร ได้มาเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ได้พูดคุยกับ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) เพื่อเผยแพร่ความรู้ขององค์กรและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ OR Academy ได้พัฒนารายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) 2 รายวิชา คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ (รหัส OR001) และ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ (รหัส OR002) เผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Thai MOOC ซึ่งได้รับความนิยมมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning

ขอเชิญเข้ารับชมและร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Perspectives on Empowering MOOCs for Sustainable Lifelong Learning สามารถรับชมได้ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. https://bit.ly/ASEAN-MOOCs เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการจัดการและระบบนิเวศการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Ecosystem of country MOOCs) รวมถึงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability model) ในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thai MOOC ร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง Overview of ASEAN Qualifications Framework for online learning by ASEAN University Network (AUN) Executive Director (Dr….

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5 ล้านคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน

รัฐบาลปลื้ม “Thai MOOC” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ยอดคนเรียน1.5ล้านคน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยทุกคน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  (Thailand Massive Open Online Course Platform: Thai MOOC) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนไทยทุกคน โดยสามารถเข้าเรียนได้ไม่มีเงื่อนไข เลือกเรียนในเวลาที่สะดวก ไม่มีค่าลงทะเบียน เรียนจบสอบผ่านได้ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มดำเนินการมา 6 ปีแล้ว มีการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมสร้างรายวิชา 104 แห่ง ขณะนี้มีรายวิชาทั้งหมด  589 รายวิชา ผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 1.5 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 8 แสนคนแพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล…