มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร

November 29, 2023

🔹     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของคณาจารย์และบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และ ได้รับเกียรติจากวิทยากรออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอนุชัย ธีระเรืองไชยศรี, ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยวิทยากรที่มาอบรมออนไซต์ คือ นายจิระ ชนรักสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
🔹     การจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ พัฒนาทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นำไปแลกเปลี่ยนร่วมกับอาจารย์ ท่านอื่นได้จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด เพื่อให้เข้ารูปแบบที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนที่เชื่อมโยงกับอาชีพ (career-based education) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น และหลักสูตรการเรียนรู้แบบ non-degree  เพื่อรองรับการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในทุกที่ ทุกเวลา ต่อไป
Email: support@thaimooc.ac.th

Line official: @thaimooc

🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #Learning #บทเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *