งาน Global MOOC and Online Education Alliance Awards (GMAA) ประจำปี 2023

December 25, 2023

💻เนื่องด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ส่งรายวิชา MOOC จากแพลตฟอร์ม Thai MOOC เข้าร่วมการประกวดรายวิชาในงาน Global MOOC and Online Education Alliance Awards (GMAA) ประจำปี 2023 จัดโดย Globle MOOC and Online Education Aliance รายวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ Data Science Essential and Applications ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่ Thai MOOC ส่งเข้าประกวดนั้น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายวิชาที่ชนะการประกวดรายวิชาจากทั้งหมด 31 รายวิชาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและ แพลตฟอร์ม MOOC จากทั่วมุมโลกที่ส่งเข้าประกวด รายวิชาดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้สอนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📡นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้ารายวิชา และ

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วีระ เหมืองสิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และไอโอที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🎉งานประกวดรายวิชา งาน Global MOOC and Online Education Alliance Awards (GMAA) มีความต้องการที่จะนำเสนอรายวิชาที่มีคุณภาพทางด้าน STEM ศึกษา และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่คลอบคลุมและเท่าเทียม ทำลายข้อจำกัดทางระยะทาง ให้คนหลายกลุ่มหลายสามารเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น เป็นวิชาที่เกิดจากการร่วมมือกันพัฒนาหรือมีการแบ่งปันความรู้กันแบบข้ามพรมแดน หรือมีภาษาที่ใช้สอนทั้ง Subtitle หรือเสียงภาคมากกว่าหนึ่งภาษา มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังมีการบูรนาการเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางดิจิทัล การใช้ เทคโนโลยีที่นำสมัยในการจัดทำหรือประกอบในรายวิชา ซึ่งรายวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้มีคุณสมบัติตรงกับกับธีมของการประกวดเนื่องจากเป็นรายวิชาที่ถูกพัฒนาภายใต้มาตรฐานการพัฒานรายวิชาของ Thai MOOC อีกทั้งมีการทำความร่วมมือกับ KMOOC จากประเทศเกาหลี ในการแปล Subtitle ของรายวิชาเป็นภาษาเกาหลีเพิ่มเติมที่จากเดิมมีเพียง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Online Education Alliance Awards สำหรับรายวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้ Data Science Essential and Applications และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ได้นำเสนอความเป็นมาของรายวิชาและได้กล่าวคำขอบคุณในงานประชุม 2023 Global MOOC and Online Education Conference ที่มิลาน ประเทศอิตาลี

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/

(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

.

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

.

#ThaiMOOC#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#CreditBank#Platform

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *