หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation)

หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) คนไทยสามารถเรียนรู้วิชาหุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Robotics Foundation) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Thai MOOC และ Federica Web Learning โดยเนื้อหามี 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 การสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์     (Robotics Foundation I – Robot Modeling)2. หุ่นยนต์ศาสตร์ขั้นพื้นฐาน