ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

March 9, 2023

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

เพื่อการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

วิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นำโดย

🙂 รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

🙂ภก.รศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

🙂 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รอง ผอ.โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

🙂 คุณจิระ ชนรักสุข (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี)

🙂 คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์)

ให้กับ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 📞 038-102570 📫 service@go.buu.ac.th

Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

http://service.buu.ac.th/index.php/thaimooctobuu_creditbank/

#BUU#THAIMOOC#BUUMOOC#BUUCREDITBANK

#ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *