ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA)

December 8, 2022

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนโครงการ ACU (AACA) หัวข้อ “2022 The 2nd ASEAN Advisory Committee Meeting for the ACU Project (AACA)”

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมการศึกษาออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ทั้งยังสนับสนุนแพลตฟอร์ม ACU OER เพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเติบโตร่วมกัน และการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *