บทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC

December 13, 2022

ขอเรียนเชิญอ่านบทความสรุปภาพรวม e-Learning ของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai MOOC

แต่งโดย

รศ. ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

รศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

ศ. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์

รศ.ดร.สุรพล บุญลือ

ดร. วรสรวง ดวงจินดา* (corresponding author)

ตีพิมพ์และแผยแพร่โดย ASEAN Cyber University (ACU) กระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐเกาหลี

2022 Trend Report of Higher Education & e-learning in ASEAN : THAILAND

THAMMETAR, T., THEERAROUNGCHAISRI, A., KHLAISANG, J., Boonlue, S., & DUANGCHINDA, V. (2022). 2022 Trend Report of Higher Education & e-learning in ASEAN : THAILAND [EBook in PDF]. ACU Secretariat (ASEAN Cyber University Secretariat), Korea Rducation and Research Information Service (KERIS), Ministry of Education, Science and Technology, Republic of Korea, https://openpublics.com/KerisV1/20221211/010thai.pdf

#ACU#SPU#ThaiMOOC#MOOC#eLearning#KERIS#Korea#DigitalEducation#TrendReport

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *