การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

November 28, 2022

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน National Qualifications Framework Workshop: Series II AGENDA ผ่าน Zoom Videoconference หัวข้อ “Provider role in QA of online/blended qualifications/programs”

ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแล และการประกันคุณภาพคุณวุฒิของหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรแบบผสมผสาน และการรับรองผลการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง (microcredentials) โดยรองผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOC ในเวทีประชุมนี้ด้วย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *