งานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference

November 9, 2022

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการฯ, รศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 35th AAOU Annual Conference ณ จังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมหารือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 เกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องของ MOOCs in Asian Higher Education และการเที่ยบโอนหน่วยกิต (Credit transfer) พร้อมกันนี้ รศ.ภก.ดร.อนุชัย ได้นำเสนอข้อมูลของ Thai MOOCs ในเวทีประชุมนี้ด้วย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *