Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด

Thai MOOC Talk on Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด

Thai MOOC Talk On Tour ครั้งที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพในยุคโควิด ล่องแดนใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ อาหารเพื่อสุขภาพในยุค COVID-19 พบ 2 วิทยากรจาก 2 ภูมิภาค แขกรับเชิญ:1. ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต หัวหน้าสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชหัวข้อ การเลือกเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ2. นพ.พิทักษ์พงษ์ พรรณพราว นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลนาดูน จ.มหาสารคามหัวข้อ
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.10

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.10

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.10 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 (ครั้งที่ 10)Empowering Next Normal Online Education: การพัฒนา ThaiMOOC สู่สมรรถนะวิชาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.9 เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk ได้ทุกคืนวันพฤหัสบดี Thai MOOC Talk Returns 2021 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 9) วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.8

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.8

Thai MOOC Talk Returns EP.8 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 8) วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากรผู้สอนจากรายวิชาสุดฮิตใน Thai MOOC รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน (มหาวิทยาลัยรังสิต) ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7

Thai MOOC Talk Returns 2021 EP.7 Empowering Next Normal Online Education: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 7) วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. วิทยากร: ผศ. ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ (อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร) ผศ.