Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา

ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs)” 🎤 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์รายิน อโรร่า รองอธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในระบบเปิด Massive Open Online Course (MOOCs)” ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา).❤️ในการนี้ทีม Thai MOOC นำโดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) และคุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ต่อไป..#ThaiMOOC #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #Thai #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #ออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เมื่อศุกร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเข้าศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ ดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจัดการศึกษาที่หลากหลาย การเรียนการสอน ออนไลน์ ในระบบ Thai -MOOC ที่ สำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงาน Thai MOOC ให้การต้อนรับ ได้เสนอความคิดเห็น แนะนำ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาจีน และเจ้าหน้าที่บริหารสำนักวิชาจีนวิทยา ได้นำประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และได้นำความรู้ที่ได้ ปรับใช้ และเผยแพร่ แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป ณ. ห้องประชุม ชั้น 18 ห้อง 18B อาคารอุดมศึกษา 2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Thai MOOC ได้ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงาน Thai MOOC ได้ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ภายในงานมีข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#TCU#MOOC#Online#Learning#Free#Courses#Learning#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#บทเรียนออนไลน์#เรียนออนไลน์#ไม่มีค่าใช้จ่าย

Thai MOOC ร่วมบรรยายในหัวข้อ ดิจิทัลแพลตฟอร์มกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้ร่วมกับ พ.อ. ดร.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล (สศท.สปท.) , ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (มจธ.), รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ (มจธ.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มศก.) ในการบรรยายหัวข้อ ดิจิทัลแพลตฟอร์มกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยภายในงานมีข้าราชการทหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 150 คน . ขอบคุณภาพข่าวจาก ร.ท. ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ (โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ร่วมกับ (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร ด้าน Digital Transformation . สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และดูรายละเอียดได้ที่ https://adte.itsc.cmu.ac.th/

ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเข้าพบ ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Office) บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม

🏬 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานทั้งพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ทั้งทักษะเกี่ยวกับงานและทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อการทำงานที่ดีและความก้าวหน้าขององค์กร ในปัจจุบันการเรียนรู้ออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ เรียนได้ในเวลาที่พร้อม และความรู้จำนวนมาก หลากหลายและค่อนข้างทันสมัย.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงานได้เข้าพบ คุณโกสิ สุรคัมภีรานนท์ ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Office) บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Thai MOOC ในการพัฒนาบุคลากรของทางบริษัท รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น.บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตัวเอง มีความก้าวหน้าตามสายงาน บริษัทวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการและช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai…

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เยี่ยมชม และเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กับ Thai MOOC

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิซาการด้านตลาดการท่องเที่ยว(TAT Academy) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านตลาดการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำโดย นางสาวเบญจรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวบงกช นันทิวัฒน์ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ,นางสาวสุภาพร ตั้งสุภาชัย หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม,นางสาวฉันทมน ชินวัฒน์ พนักงานวางแผน 6 งานพัฒนาวิชาการ เข้าพบกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (แพลตฟอร์ม Thai MOOC) นำโดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการ ,รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี ,ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และร่วมพูดคุย เกี่ยวกับรายวิชาเรียน ออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดท่องเที่ยวให้พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า ได้จัดทำหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โอกาสทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในทุกภาคส่วน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน…

ประมวลภาพ งานประชุมหารือเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการเรียนการสอน บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทาง Thai MOOC ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาต่างชาติจาก Centre for Insturctional Technology & Multimedis (PTPM) University Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ร่วมกับทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (ดำเนินการแพลตฟอร์ม Thai MOOC) โดยศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน

อว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania National Defense College: NDC) ซึ่งนำโดยพลจัตวาสตีเฟน จัสติช เอ็มคานเด ผู้อำนวยการของวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการนี้ กองการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) มาร่วมบรรยายให้คณะของแทนซาเนียในเรื่อง BCG Economy Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ รองผู้อำนวยการ สอวช. และ Thai MOOC กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการ และ ศ.ดร. จินตวีร์…

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 (IEC 2023)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน IEC2023xICSLE2023 “The 14th TCU International e-Learning Conference and 7th International Conference on Smart Learning Environments” ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://bit.ly/IEC2023-Registration สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://iec2023.thaicyberu.go.th/ และขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ MOOC ในการประชุมวิชาการ นานาชาติปี 2566 ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ด้วย TCU จะ จัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 : The 14 TCU Intemational e-Learning Conference 2023 ( IEC 2023 ) ในหัวข้อ “Social Change and the Future of MOOCs” and…