Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

The 13th TCU International e-Learning Conference 2022 ในหัวข้อ Social Change and Future of MOOCs ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 -16.45 น.

📢กลับมาอีกครั้งกับงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีThe 13th TCU International e-Learning Conference 2022ในหัวข้อ Social Change and Future of MOOCsในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 -16.45 น. 💻 ร่วมรับฟังแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับทางการศึกษา นวัตกรรม และจัดการศึกษาออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม และพฤติกรรมของผู้เรียนในยุค 5G ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถรับชมได้ผ่าน ZOOM, Live หน้าเพจ Thai MOOC หรือผ่านช่องทาง Metaverse สามารถกดติดตาม ช่องทาง Facebook ของ Thai MOOC เพื่ออัปเดตข้อมูลของงานและการลงทะเบียนได้ จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)📝ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://bit.ly/regis-iec2022📝สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 APREMC II โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ นำผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่าง ๆ 20 ประเทศ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ถวายรายงานโครงการ Thai MOOC ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.moe.go.th/360%E0%B8%A8%E0%B8%98-apremc-bangkok/

Thai mooc talk on tour ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย”

การจัดการเรียนรู้วิชา Gen Ed ด้วยรายวิชาบนระบบ Thai MOOC กรณีศึกษา 3 มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 19.00-21.00 น. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการสัมภาษณ์อาจารย์ในกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปและนำไปจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น พบว่ารายวิชาบนระบบ MOOC สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจำนวนมาก ผู้สอนมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดแบบผสมผสานให้เนื้อหารายวิชา MOOC เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา มีการจัดการเรียนรู้แบบ Pace of Learning แบบ Flipped Classroom แบบเวียนฐาน การทำโครงการ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ด้วยช่องทางออนไลน์ ผู้เรียนมีช่องทางที่เข้าถึงผู้สอนได้ มีช่องทางในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การส่งเสริมการเรียนรู้มีทั้งการมีผู้ช่วยสอนที่เป็นรุ่นพี่ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เรียนรู้จากสื่อตามกำหนดเวลาและผลการเรียนดี ผลที่เกิดขึ้นคือเกิดกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ผลิตรายวิชาร่วมกัน จัดการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพันธมิตรในการจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ด้านผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และผู้สอน และผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี . รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP03 . จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย…

Thai MOOC ออกงาน ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา

Thai MOOC ออกงาน ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เผยแพร่แพลตฟอร์มแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของไทย . สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน) . โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) . #ThaiMOOC#ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์#Thai#MOOC#Online#Learning#Free#Courses ออนไลน์ #เรียนออนไลน์#ไม่เสียค่าใช้จ่าย

งาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls

Thai MOOC ร่วมแนะนำช่องทางการสมัครเข้าเรียนออนไลน์ด้วยตนเองง่าย ๆ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ผ่านเว็บไซต์ www.thaimooc.org ในงาน Girls in ICT Day 2022 : Digital Literacy Skills for Girls ที่จัดโดย ศูนย์วิจัยการจัดการเรียนรู้และพัฒนา (CCDKM) นำทีมโดย รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , Mr. Rior Santos ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

งานสัมมนา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)

ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ และ รศ.ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินการ Thai MOOC ในการเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP)” จัดโดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม หมายเลข 40-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/493734559160377 ในการนี้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นในการนำไปดำเนินการต่อ พร้อมทั้ง รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานและร่วมอภิปรายในหัวข้อ แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงระบบการศึกษาของประเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งวิทยากรร่วมการอภิปรายท่านอื่น…

Thai MOOC Talk on Tour (Online Show & Share) ครั้งที่ 1

ถอดบทเรียน การใช้ Thai MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย (ม.4) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย. รับชม VDO ย้อนหลังได้ที่ https://cutt.ly/VDO-Talk-EP01. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน 3,000 กว่าคน ผู้บริหารมีนโนบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเองด้วยว่าโรงเรียนตระหนักว่านักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีเข้ามา และมีครูผู้สอนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี. ด้านนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญว่าถึงเวลาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เท่าทันวิธีการเรียนรู้ยุคของการเปลี่ยนแปลง. ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสำเร็จร้อยละ 74เกิดความสำเร็จเนื่องจากผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูที่รับผิดชอบโครงการมีกำลังใจ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ พานักเรียนให้รู้จัก Thai MOOC แนะนำการลงทะเบียน ให้เด็กมีความอิสระในการเรียนรู้และเลือกรายวิชาเอง มีช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหา สอบถามปัญหามาที่ครูได้ตลอด และครูช่วยแก้ปัญหาให้ ผลที่เกิดขึ้นมีนักเรียนที่เรียนออนไลน์ผ่านเกณฑ์รายวิชาจากระบบ Thai MOOC ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 226 คน. สิ่งที่คุณครูได้พบนักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนด้วยการบริหารจัดการเวลา และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานจริง และเพื่อลองศึกษารายวิชาในสาขาที่คิดว่าจะเรียนในระดับปริญญาตรี สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาการเรียนรู้ของตนเองได้…

ผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” จากโครงการความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้เรียนรุ่นที่ 1 (จำนวน 21 คน) ในหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”หลังจากที่ผู้เรียนผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC ก็ได้เข้าประเมินความรู้และทักษะที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ที่โรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ ในสังกัดโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านทั้งความรู้และทักษะจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและบันทึกข้อมูลในระบบ e-Portfolio ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณวุฒิในฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ทักษะพร้อมทำงาน (Upskill & Reskill) โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ภายใต้ความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบริหารวิทยาลัยชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” เป็นรายวิชาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน).รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจากสถาบันต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”…

Thai MOOC Review EP 2

ขอเชิญรับชมรายการThai MOOC Review EP. 2 รายการแนะนำรายวิชา Project เล็ก ๆ จาก Thai MOOC ที่น้อง ๆ นักศึกษามาร่วม Review 1 รายวิชาน่าเรียนรู้ เกี่ยวกับ AI พร้อมแจกความสดใส และอัดแน่นความรู้ ให้ทุกท่าน #เรียนฟรี24ชั่วโมง#thaimooc https://youtu.be/oYVVM0eVMgA

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data

ศาสตราจารย์. ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้เข้าร่วมงาน open house open data ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวาระครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ในงานได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ได้เป็นหนึ่งในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ และจะนำไปสู่การทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อการบูรณาการทางด้านข้อมูล ในการนำทรัพยากรข้อมูล สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวจากทาง ททท. เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และการขยายโอกาสไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคน ในการนำไปใช้ต่อ ยอดทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยวต่อไป ด้วยแพลตฟอร์มกลาง เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระบบเปิด หรือ Thai MOOC