พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

January 26, 2024

พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองทัพบก กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 11.30 น.  น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมกันในการแถลงข่าว พิธีประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองทัพบก (ทบ.) กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บังคับบัญชาทหารบก ,พลตรีธนิศร์ ยูสานนท์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกจำนวนมาก ร่วมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)และ น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว., ผู้บริหาร อว.ในหลายหน่วยงาน โดยภายในงานมีการกล่าว ปฐกถา ของ รมว.อว.เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนากำลังของประเทศ ในวันนี้

       ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง อว. โดย Thai MOOC และกองทัพบกจัดทำ website  https://rta.thaimooc.org/ ในการเรียนออนไลน์ให้แก่ กองทัพบก ในการนำโดย รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการฯ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ร่วมงานแถลงข่าว และบรรยาย บนเวที ในหัวข้อ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต ในเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกบูธให้ความรู้ แนะนำวิธีการ สมัคร เข้าเรียน ผ่านระบบ https://rta.thaimooc.org/  ซึ่งทาง Thai mooc  และกองทัพบกได้ร่วมมือกันนำรายวิชา มากกว่า 400 วิชา ให้กำลังพลทหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ในกองทัพบกได้ศึกษาเรียนรู้ ในหลากหลายวิชาต่างๆ ในระบบออนไลน์ สามารถนำความรู้จากวิชาที่เรียนนี้ให้เป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพได้หลังจากปลดประจำการไปแล้ว  ณ ห้อง 221 อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก 

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *