ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเข้าพบ ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Office) บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม

July 17, 2023

🏬 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานทั้งพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) ทั้งทักษะเกี่ยวกับงานและทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อการทำงานที่ดีและความก้าวหน้าขององค์กร ในปัจจุบันการเรียนรู้ออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ เรียนได้ในเวลาที่พร้อม และความรู้จำนวนมาก หลากหลายและค่อนข้างทันสมัย
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พร้อมทีมงานได้เข้าพบ คุณโกสิ สุรคัมภีรานนท์ ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Office) บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Thai MOOC ในการพัฒนาบุคลากรของทางบริษัท รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
.
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตัวเอง มีความก้าวหน้าตามสายงาน บริษัทวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการและช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เลือกใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเลือกรายวิชาที่ตรงกับสายงานของพนักงาน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นำความรู้มาพัฒนางาน ชื่นชม ให้เครดิตบุคลากรที่มีความก้าวหน้าหรือมีการนำความรู้มาพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม หากจะกล่าวว่าบริษัท “จุดไฟติด” พนักงานในบริษัทที่ได้เริ่มเรียนรู้ผ่านออนไลน์ เห็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการทำงาน มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองในการเป็นผู้เรียนและผู้พัฒนางาน บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เป็นตัวอย่างขององค์กรที่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและการใช้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นช่องทางที่การพัฒนาบุคลากรอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
.
📌 องค์กร และหน่วยงานใด ที่ได้ใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC ในการพัฒนาบุคลากร และยินดีให้แนวคิด แนวทางที่ประสบความสำเร็จ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นที่จะช่วยให้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย พัฒนาแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้เป็นประโยชน์ในการใช้งาน สามารถติดต่อมาได้ที่ 👩‍💻 support@thaimooc.ac.th 📬
.
🏢 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
#ThaiMOOC #TCU #MOOC #Online #Learning #Free #Courses #Learning #ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ #บทเรียนออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย

Comments 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *